เปิดรับสมัครแล้ว Hearthstone Thailand University Tournament 2018 !!

เกม Hearthstone กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Hearthstone Thailand University Tournament 2018 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยผู้จัดการแข่งขัน Common Ground ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 15 แห่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้
1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: มจธ.
10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12.มหาวิทยาลัยบูรพา
13.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
15.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ShortyBluejova

224
Views